Tuček Miroslav, 24. 5. 1925 Praha – 9. 1. 2004 Curych, právník, diplomat, politický činitel. Za 2. světové války se aktivně účastnil domácího odboje, v němž navázal životní přátelství s Jiřím Veltruským. 1945-48 vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze; 1945 generální tajemník Světového kongresu studentstva, uspořádaného 17. – 23. 11. 1945 v Praze. 1945-50 člen KSČ; 1948-50 čs. vicekonzul v Curychu. V době svého diplomatického působení udržoval úzké kontakty s Jiřím Veltruským a Radomírem Lužou, jimž poskytoval důvěrné zpravodajství a politické informace a prostředkoval styk s opozičními kruhy ve vlasti. V září 1950 demonstrativně rezignoval na svou funkci a zůstal v exilu. Od 1950 knihovník, později vedoucí archivář Švýcarského sociálního archivu v Curychu; funkcionář švýcarské sociálně demokratické strany a odborů, posléze předseda Svazu čs. spolků ve Švýcarsku. V 70.a  80. letech vedoucí představitel, 1976-83 ústřední tajemník exilové Čs. sociální demokracie; 1978 iniciátor vydání jubilejního čtyřstránkového čísla Práva lidu, jež předznamenalo obnovení tohoto periodika (jako čtvrtletníku pod redakcí Jiřího Loewyho) v exilu. Spolupracovník Zpravodaje. Časopisu Čechů a Slováků ve Švýcarsku a exilového Práva lidu.