Volf Miloslav, 15. 2. 1902 Mirovice u Písku – 3. 5. 1982 Praha, archivář, historik a publicista. 1921-26 vystudoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; 1929-56 působil v Archivu země České, 1956-64 ve Státním ústředním archivu v Praze. 1919-21, 1926-38 a 1945-48 člen Čs. sociální demokracie a spolupracovník jejího tisku; 1921-25 člen KSČ, redaktor Rudého práva a Komunistické revue. Průkopnický se věnoval dějinám dělnického a socialistického hnutí v kontextu evropském (Dějepisectví dělnického hnutí na evropském kontinentě, 1936) i českém (Naše dělnické hnutí v minulosti, 1947); v syntetické práci Sociální a politické dějiny československé v hlavních obrysech (1948) se pokusil nastínit hospodářský a politický vývoj jednotlivých tříd a skupin české národní společnosti. Zabýval se též českými hospodářskými a sociálními dějinami 16. a 17. století; zpracovával a vydával pramenný materiál k historii předbělohorského období (edice XI. svazku Sněmů českých; 1941, 1954, 1955) a třicetileté války (Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia, 1972). Uspořádal archivní fondy a zpracoval dějiny České vlastenecko-hospodářské společnosti 1767-82. V rukopise zanechal Dějiny české sociální demokracie do roku 1900. – Historii českého socialistického hnutí se snažil zachytit v pluralitě všech jeho směrů, na pozadí celkového hospodářského, politického a sociálního vývoje a jako integrální součást národních dějin.